Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent.

Alumnat del Departament d’Educació

Personal del Departament d’Educació