Preinscripció i matrícula CFGS

Publicació de la llista provisional de places (clica aquí).

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista rectificada)
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 30 de juny del 2021. Enviar mail a iesvallvera@xtec.cat indicant el motiu de la reclamació.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021 (consulteu la llista aquí).
 • Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021 (consulteu la llista aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 16 de juliol de 2021 (consulteu aquí la llista de places assignades, aquí la llista d’espera i aquí la llista de preinscrits al Vallvera).

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 19 al 23 de juliol de 2021
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció del maig i no van obtenir plaça): de l’1 al 3 de setembre de 2021
 • Consulta aquí, i baixa’t, la documentació que cal presentar per a la matrícula de cicles de Grau Superior

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a la formació professional s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A banda, a cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Hi ha 3 vies per accedir a les places de cicles formatius de Grau Superior:

 1. Via Batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60% de les places. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui cursar.
 2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20% de les places. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
 • El primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen d’una família professional no afí.
 • Els tècnics que no acrediten la superació de la formació relacionada amb l’accés, s’ordenen segons l’afinitat entre la família del grau mitjà cursat i la del grau superior a què volen accedir.

3. Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés, es reserven per aquesta via el 20% de les places. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Satisfacció amb el procediment de preinscripció

Preinscripció