Preinscripció i matrícula CFGM

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021. (Enviar mail a iesvallvera@xtec.cat indicant el motiu de la reclamació.)
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021 (consulteu aquí la llista de places assignades, aquí la llista d’espera i aquí la llista de preinscrits al Vallvera).

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 12 al 16 de juliol de 2021
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció al maig i no van obtenir plaça): de l’1 al 3 de setembre de 2021
 • Consulta aquí, i baixa’t, la documentació que cal presentar per a la matrícula de cicles de Grau Mitjà.

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a la formació professional s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A banda, a cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

 1. Via graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o estudis equivalents:
  Es reserven a alumnes que arriben per aquesta via el 60 % de les places.
  Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 1. Via Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i alumnes procedents de la formació professional bàsica: Es reserven a alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 1. Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés: 

Es reserven a alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places.
Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d’accés o han obtingut l’exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés.

En tots els casos, per desfer situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig.
Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Satisfacció amb el procediment de preinscripció