Preinscripció i matrícula Batxillerat

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista)
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021 (consulteu aquí la llista, en cas d’empat s’ordenaran les sol·licituds a partir del núm. 4.590)
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021 (consulteu aquí la llista de places assignades, i aquí la llista de preinscrits al Vallvera).

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 12 al 16 de juliol de 2021.
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2021.
 • Consulta aquí, i baixa’t, la documentació que cal presentar per a la matrícula de Batxillerat.

Criteris de prioritat

Es tindran en compte la puntuació de cada alumne/a segons els criteris següents:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen:  40 punts
 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet, dins l’àrea d’influència: 20 punts.
 • Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  10 punts
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, germà/na:,  10 punts
 • Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat. Si l’alumne/a encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s’utilitza la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Criteris de prioritat complementari:

 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental,  15 punts

Si tens dubtes envia un correu a batxillerat@iesvallvera.cat i mirarem de resoldre’ls.

Llibret 2021-2023

Satisfacció amb el procediment de preinscripció