Integració Social

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social (properament en DUAL)

Titulació: Tècnic/a Superior en Integració Social 

Durada: 2.000 hores 

Horari lectiu al centre: tardes

Titulació prèvia necessària

Podeu accedir a cursar un cicle de grau superior si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Títol de Batxillerat.
 • Altres cicles de grau superior.
 • A través del Curs específic d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prèvia superació de la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Titulacions universitàries.
 • COU o FPII

Proves d’accés

Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Educació, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet: www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Context de la intervenció social.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Inserció sociolaboral.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Atenció a unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Mediació comunitària.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’integració social.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  i la DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al/la professional.

De què podràs treballar?

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social, d’integració social, de mobilitat bàsica, en ocupació amb suport, d’acompanyament laboral.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Educació d’equipaments residencials de tipologia diversa.
 • Treball familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor/a de persones amb discapacitats, de rehabilitació psicosocial
 • Mediador ocupacional i/o laboral, comunitària o intercultural.

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.