Animació sociocultural i turística

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació sociocultural i turística

Titulació: Tècnic/a Superior en Animació sociocultural i turística

Durada: 2.000 hores

Horari lectiu al centre: matins

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
  experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Context de l’animació sociocultural.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Animació turística.
 • Activitats d’oci i temps lliure.
 • Dinamització grupal.
 • Animació i gestió cultural.
 • Desenvolupament comunitari.
 • Informació juvenil.
 • Intervenció socioeducativa amb joves.
 • Primers auxilis.
 • Anglès tècnic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’animació sociocultural i turística.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntariat a càrrec.

De què podràs treballar?

 • Coordinació i direcció d’activitats del lleure infantil i juvenil, de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escoles, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura.
 •  Dinamització comunitària.
 • Assessoria del sector associatiu.
 • Animació cultural.
 • Animació sociocultural amb gent gran.
 • Animació turística de càmpings, albergs,turisme rural, turisme familiar…

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.