Animació sociocultural i turística

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació sociocultural i turística

Titulació: Tècnic/a Superior en Animació sociocultural i turística

Durada: 2.000 hores

Horari lectiu al centre: matins

Titulació prèvia necessària

Podeu accedir a cursar un cicle de grau superior si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:
● Títol de Batxillerat.
● Altres cicles de grau superior.
● A través del Curs específic d’accés als cicles formatius de grau
superior.
● Prèvia superació de la prova d’accés a cicles de grau superior
● Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25
anys.
● Titulacions universitàries.
● COU o FPII

Proves d’accés
Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Educació, es
realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu
consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet:
www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Context de l’animació sociocultural.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Animació turística.
 • Activitats d’oci i temps lliure.
 • Dinamització grupal.
 • Animació i gestió cultural.
 • Desenvolupament comunitari.
 • Informació juvenil.
 • Intervenció socioeducativa amb joves.
 • Primers auxilis.
 • Anglès tècnic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’animació sociocultural i turística.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntariat a càrrec.

De què podràs treballar?

 • Coordinació i direcció d’activitats del lleure infantil i juvenil, de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escoles, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura.
 •  Dinamització comunitària.
 • Assessoria del sector associatiu.
 • Animació cultural.
 • Animació sociocultural amb gent gran.
 • Animació turística de càmpings, albergs,turisme rural, turisme familiar…

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.