Administració i finances (DUAL)

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (DUAL)

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Durada: 2000 hores

Horari lectiu al centre: 1r matí i 2n tarda

Les hores en modalitat dual a l’empresa tenen beca o contracte remunerat.

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
  experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Comunicació i atenció al client
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació en centres de treball (FCT)
 • Mòdul Dual

Formació en centres de treball en format DUAL

La Formació en centres de treball (FCT) en DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

El 1r curs l’alumnat inicia la formació en centres de treball en empreses del sector.

El 2n curs l’alumnat treballa en una empresa del sector, cobrant a través de beca o amb contracte d’aprenentatge, i combina algunes hores de classe a l’institut.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquest estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat,

La Formació en centres de treball en DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa, adquirir experiència professional i afavorir la incorporació al món laboral.

De què podràs treballar?

 • Administratiu/iva d’oficina, comercial, financer, comptable, de logística, de banca i d’assegurances, de recursos humans, de l’Administració pública.
 • Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic/a en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

I si vols continuar estudiantamb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.