Assessorament i Reconeixement

El servei d’assessorament és un servei que ofereix el centre educatiu a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada. Consisteix en identificar i analitzar de forma detallada les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Aquest informe és requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement és un servei que s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Carta de compromís (Document)

CALENDARI
Fase d’assessorament

 • Sol·licitud al servei d’assessorament: del 14-09-2020 al 13-11-2020
 • Sessió informativa del procés d’assessorament i de reconeixement: 16-11-2020 a les 19h.
 • Inscripció: del 17-11-2020 al 20-11-2020
 • Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva: 24-11-2020
 • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 25-11-2020 al 27-11-2020
 • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses i de les Instruccions i calendari de pagament i de l’ inici de les sessions d’assessorament: 30-11-2020
 • Presentació de la documentació de pagament: del 01-12-2020 al 04-12-2020
CALENDARI
Fase de reconeixement
El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament.
 • Sol·licitud al servei de reconeixement: del 01-03-2021 al 05-03-2021
 • Publicació llista provisional d’admesos: 09-03-2021
 • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 10-03-2021 al 12-03-2021
 • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses: 15-03-2021

OFERTA DE PLACES

L’Institut Vallvera de Salt oferta un total de 35 places pel servei de assessorament i reconeixement de les següents famílies professionals:

FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 10 PLACES 

CFGS Administració i Finances: 5 places
CFGM Gestió Administrativa: 5 places

FAMÍLIA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: 25 PLACES 

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 15 places

CFGS Integració Social : 10 places

DOCUMENTACIÓ

SERVEI D’ASSESSORAMENT

. Sol.licitud del Servei d’Assessorament (Document) i fotocòpia de DNI

. Full d’inscripció al Servei d’Assessorament (Document)

. Full de pagament Assessorament (Document)

. Enquesta Assessorament (Document)

SERVEI DE RECONEIXEMENT

. Sol.licitud del Servei de Reconeixement: (Document)

. Full d’inscripció al Servei de Reconeixement (Document)

. Full de pagament Reconeixement (Document)

. Enquesta Reconeixement (Document)