Preinscripció i matrícula ESO

Calendari

 • Preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 (presenncial del 19 al 22 de maig de 2020)
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11:00 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 • Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada del 13 al 17 de juliol de 2020 (Consulta i baixa‘t la documentació que cal per formalitzar la matrícula).

Documentació Identificativa

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a iesvallvera@xtec.cat juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
2. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
3. El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

1. Germans escolaritzats al centre
Cap document.
2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora.
DNI sol·licitant o contracte laboral.
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
5. Criteri complementari: L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.
El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció