Preinscripció i matrícula ESO

Calendari

 • Preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 (presenncial del 19 al 22 de maig de 2020)
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11:00 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 • Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada del 13 al 17 de juliol de 2020

Documentació Identificativa

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a iesvallvera@xtec.cat juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

1. El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
2. El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
3. El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

1. Germans escolaritzats al centre
Cap document.
2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora.
DNI sol·licitant o contracte laboral.
3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
5. Criteri complementari: L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.
El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció