Preinscripció i matrícula FP Grau Superior

Llistat de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de la NOVA oferta inicial de places, clicar aquí.

Publicació de l’oferta definitiva de places, clicar aquí.

Publicació de l’oferta provisional de vacants a 31/07/23, clicar aquí.

Calendari

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 26 de maig a l’1 de juny 2023. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2023, clicar aquí.
 • Presentació de reclamacions: del 26 (a partir de les 13h) al 3 de juliol del 2023.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2023.
 • Sorteig: 6 de juliol de 2023 (clica aquí).
 • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2023 (clica aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 18 de juliol de 2023 (clica aquí. Llista d’espera clicar aquí).
 • Matrícula dels alumnes admesos: 19 al 24 de juliol de 2023.
 • Actes públics de gestió de la llista d’espera a cada centre: 26 de juliol de 2023.

Segon període d’admissió

 • Publicació definitiva de centres i cicles formatius amb places vacants: 5 de setembre de 2023 (clica aquí).
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció al maig i no van obtenir plaça): 6 i 7 de setembre de 2023.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 8 de setembre de 2023 (clica aquí. Llista d’espera clicar aquí).
 • Matrícula 2a fase d’admissió: del 8 al 12 de setembre de 2023.

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.
Les sol·licituds de preinscripció a grau superior s’ordenen segons les diferents vies d’accés, després s’ordenen segons les prioritats i per últim segons la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.
A cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: Mitjançant un sorteig s’obté un número i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.
Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius de Grau Superior:
1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui cursar.
2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
 El primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen d’una família professional no afí.
 Els tècnics que no acrediten la superació de formació relacionada amb l’accés, s’ordenen segons l’afinitat entre la família del grau mitjà cursat i la del grau superior a què volen accedir.
3. Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés, es reserven per aquesta via el 20 % de les places. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 10 a 14h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció