Preinscripció i matrícula FP Grau Superior

Llistat de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de la NOVA oferta inicial de places, clicar aquí.

Calendari

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2022. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2022 (Clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 23 (a partir de les 13h) al 29 de juny del 2022.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022 (Clicar aquí).
 • Sorteig: 5 de juliol de 2022.
 • Llista ordenada definitiva: 7 de juliol de 2022 (Clicar aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022 (Alumnes assignats clicar aquí. Alumnes de la llista d’espera clicar aquí).
 • Matrícula dels alumnes admesos, de manera virtual: 18 al 22 de juliol de 2022. (Cal llegir i omplir els documents enllaçats aquí).

Segon període d’admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022.
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció al maig i no van obtenir plaça): del 14 al 16 de setembre de 2022.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 21 de setembre de 2022.

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a grau superior s’ordenen segons les diferents vies d’accés, després s’ordenen segons les prioritats i per últim segons la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: mitjançant un sorteig s’obté un número i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Hi ha 3 vies per accedir a les places de cicles formatius de Grau Superior:

 1. Via Batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60% de les places. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui cursar.
 2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20% de les places. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
 • El primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà que procedeixen d’una família professional no afí.
 • Els tècnics que no acrediten la superació de la formació relacionada amb l’accés, s’ordenen segons l’afinitat entre la família del grau mitjà cursat i la del grau superior a què volen accedir.

3. Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés, es reserven per aquesta via el 20% de les places. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 10 a 14h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció