Preinscripció i matrícula FP Grau Mitjà

Llistat de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de l’oferta definitiva de places, clicar aquí.

Procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització

 • Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic): del 20 al 26 d’abril de 2022. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 6 de maig de 2022 (Clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions d’admissió o exclusió: del 6 al 12 de maig de 2022.
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 16 de maig de 2022 (Clicar aquí).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022. (Alumnat que continua al centre, clicar aquí. Resta d’alumnat, clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 16 de juny de 2022.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022. (Alumnat que continua al centre, clicar aquí. Resta d’alumnat, clicar aquí).
 • Sorteig: 22 de juny de 2022 (a les 11 hores) (Clicar aquí).
 • Llista ordenada definitiva: 28 de juny de 2022 (Clicar aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2022 (Alumnat en llista d’espera, clicar aquí).
 • Matrícula ordinària: de l’11 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos. Tota la documentació necessària, clicar aquí.

Procés per a la resta de l’alumnat

 • Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic): del 17 al 23 de maig de 2022. (La sol·licitud s’ha de presentar en suport informàtic a la web del Departament d’Ensenyament).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022.
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 16 de juny de 2022.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022.
 • Sorteig: 22 de juny de 2022 (a les 11 hores).
 • Llista ordenada definitiva: 28 de juny de 2022 (Clicar aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022 (Clicar aquí).
 • Matrícula ordinària: del 18 al 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Segon període d’admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022.
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció al maig i no van obtenir plaça): del 14 al 16 de setembre de 2022.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 21 de setembre de 2022.

Criteris d’assignació de plaça

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a la formació professional s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A banda, a cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Com que hi ha una única oferta, és a dir, primer s’assignen, si és possible, les sol·licituds admeses al procés per a l’alumnat de continuïtat d’escolarització i, posteriorment i amb les places resultants, s’assignen les sol·licituds del procediment per a la resta de l’alumnat.

Hi ha 3 vies per procés per accedir a les places a cicles formatius:

* Procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització

 1. Alumnat que està cursant 4t d’ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
 1. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
 1. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI– o té altres requisits d’accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys). Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places

* Procés per a la resta de l’alumnat

 1. Per qui ja té títol de l’ESO, o està cursant 4t d’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 70 % de les places.
 1. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 20 % de les places.
 1. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI– o té altres requisits d’accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys), que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 10 % de les places

En tots els casos, per desfer situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 10 a 14h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció