Preinscripció i matrícula FP Grau Mitjà (Informació actualitzada!)

Llistat de la documentació i passos a seguir en el procés de preinscripció, clicar aquí.

Publicació de l’oferta definitiva de places 11 d’abril de 2023, clicar aquí.

Procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització

 • Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d’abril de 2023. (La sol·licitud s’ha de presentar per internet a la web del Departament d’Educació).
 • Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 28 d’abril de 2023 (clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions d’admissió o exclusió: del 28 d’abril al 3 de maig de 2023.
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 8 de maig de 2023 (clicar aquí).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023 (Alumnat per continuïtat, clicar aquí. Resta d’alumnat, clicar aquí).
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023 (Alumnat amb continuïtat clicar aquí, resta d’alumnat clicar aquí).
 • Sorteig: 14 de juny de 2023 (a les 11 hores).
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juny de 2023 (Alumnat amb continuïtat clicar aquí, resta d’alumnat clicar aquí).
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juny de 2023 (Admesos, clicar aquí. Preinscrits, clicar aquí. Llista d’espera RECTIFICADA, clicar aquí).
 • Matrícula ordinària: del 3 al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Actes públics de gestió de la llista d’espera a cada centre: 20 de juliol de 2023 .

Procés per a la resta de l’alumnat

 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de maig de 2023. (La sol·licitud s’ha de presentar per internet a la web del Departament d’Educació).
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023.
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023.
 • Sorteig: 14 de juny de 2023 (a les 11 hores).
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juny de 2023 .
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juny de 2023 (Admesos, clicar aquí. Preinscrits, clicar aquí. Llista d’espera RECTIFICADA, clicar aquí).
 • Matrícula ordinària: del 3 al 7 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Actes públics de gestió de la llista d’espera a cada centre: 20 de juliol de 2023 .

Segon període d’admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 24 de juliol de 2023 (clica aquí).
 • 2a Fase de preinscripció (hi poden participar els aspirants que van participar en la preinscripció i no van obtenir plaça): del 25 al 27 de juliol de 2023.
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 31 de juliol de 2023 (Admesos, continuïtat clicar aquí, resta alumnat clicar aquí. Preinscrits clicar aquí, resta alumnat clicar aquí).
 • Matrícula 2a fase d’admissió: de l’1 al 5 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Criteris d’assignació de plaça (per a més informació cilca aquí)

Alguns centres tenen una demanda d‘inscripcions superior al nombre de places que ofereixen, cal que a la sol·licitud s’hi posin el màxim nombre de centres i places que us interessin.

Les sol·licituds de preinscripció a la formació professional s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne.

A banda, a cada sol·licitud s’atorga un número de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Com que hi ha una única oferta, és a dir, primer s’assignen, si és possible, les sol·licituds admeses al procés per a l’alumnat de continuïtat d’escolarització i, posteriorment i amb les places resultants, s’assignen les sol·licituds del procediment per a la resta de l’alumnat.

Hi ha 3 vies per procés per accedir a les places a cicles formatius:

* Procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització

 1. Alumnat que està cursant 4t d’ESO o que està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
 1. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
 1. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI– o té altres requisits d’accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys). Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places

* Procés per a la resta de l’alumnat

 1. Per qui ja té títol de l’ESO, o està cursant 4t d’ESO o 1r de Batxillerat, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 70 % de les places.
 1. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 20 % de les places.
 1. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI–) o té altres requisits d’accés i que és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en que es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat, o que no ha estat admès. Es reserven, de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització, un 10 %

En tots els casos, per desfer situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

Tens dubtes? Pots trucar a la secretaria del centre 972231919 de 10 a 14h.

Per a més informació aquí teniu la web del Departament

Satisfacció amb el procediment de preinscripció