Contractació

Servei de neteja

Es publica la documentació corresponent a la contractació del servei de neteja (expedient núm. 01/2017).

Es fixa el 14 de novembre de 2017 a les 20:00 hores com a termini per a presentació d’ofertes, bé per correu postal, Ptge. de la fàbrica tèxtil Coma Cros, 14, o  bé presencialment en horari de secretaria.

Es fixa el dijous dia 23 a les 14:00 hores, a la Secretaria del centre, per a l’obertura del sobre C.

Resolució d’inici del procediment

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques