Integració Social

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social (properament en DUAL)

Titulació: Tècnic/a Superior en Integració Social 

Durada: 2.000 hores 

Horari lectiu al centre: tardes

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
  experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Context de la intervenció social.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Inserció sociolaboral.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Atenció a unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Mediació comunitària.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’integració social.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  i la DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al/la professional.

De què podràs treballar?

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social, d’integració social, de mobilitat bàsica, en ocupació amb suport, d’acompanyament laboral.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Educació d’equipaments residencials de tipologia diversa.
 • Treball familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor/a de persones amb discapacitats, de rehabilitació psicosocial
 • Mediador ocupacional i/o laboral, comunitària o intercultural.

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.