Educació Infantil

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació infantil (properament en DUAL)

Titulació: Tècnic/a Superior en Educació Infantil 

Durada: 2.000 hores 

Horari lectiu al centre: tardes

 Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
  experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
 • Didàctica de l’educació infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’atenció a la infantesa.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  i la DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

De què podràs treballar?

 • Educador/a infantil a escoles bressol.
 • Tècnic/a d’Educació infantil a P3
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius…
 • Animador/a d’activitats adreçades a infants de 0 a 6 anys en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: Hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.