Educació Infantil

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació infantil (properament en DUAL)

Titulació: Tècnic/a Superior en Educació Infantil 

Durada: 2.000 hores 

Horari lectiu al centre: tardes

Titulació prèvia necessària

Podeu accedir a cursar un cicle de grau superior si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Títol de Batxillerat.
 • Altres cicles de grau superior.
 • A través del Curs específic d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prèvia superació de la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Titulacions universitàries.
 • COU o FPII

Proves d’accés

Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Educació, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet: www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
 • Didàctica de l’educació infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • El joc infantil i la seva metodologia.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motriu.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d’atenció a la infantesa.
 • Formació en centres de treball.

La Formació en centres de treball (FCT)  i la DUAL permet a l’alumnat aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquests estudis capaciten per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una mestra amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

De què podràs treballar?

 • Educador/a infantil a escoles bressol.
 • Tècnic/a d’Educació infantil a P3
 • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius…
 • Animador/a d’activitats adreçades a infants de 0 a 6 anys en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: Hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.