Administració i finances

Grau Superior d’Administració i Finances en DUAL

Titulació: Tècnic/a Superiro en Administració i Finances

Durada: 2.000 hores (1.030 hores lectives i 970 hores de formació en centre de treball). Les hores en modalitat dual a l’empresa tenen beca o contracte remunerat.

Horari lectiu al centre: 1r curs matins, 2n curs tardes.

Titulació prèvia necessària

Podeu accedir a cursar un cicle de grau superior si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Títol de Batxillerat.
 • Altres cicles de grau superior.
 • A través del Curs específic d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Prèvia superació de la prova d’accés a cicles de grau superior
 • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Titulacions universitàries.
 • COU o FPII

Proves d’accés
Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Ensenyament, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet: www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls

Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs, i per tant, no hi ha  butlletí de notes trimestral. Les notes es comuniquen verbalment a l’alumne quan hagi finalitzat la unitat formativa. També es poden certificar per escrit si l’alumne ho demana expressament.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • MP01 – Comunicació i atenció al client
 • MP02 – Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • MP03 – Procés integral de l’activitat comercial
 • MP04 – Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • MP05 – Ofimàtica i procés de la informació
 • MP06 – Anglès
 • MP07 – Gestió de recursos humans
 • MP08 – Gestió financera
 • MP09 – Comptabilitat i fiscalitat
 • MP10 – Gestió logística i comercial
 • MP11 – Simulació empresarial
 • MP12 – Formació i orientació laboral
 • MP13 – Projecte d’administració i finaces
 • MP14 – Formació en centres de treball (FCT)*
 • MP15 – Mòdul Dual

Formació en centres de treball en format DUAL

La Formació en centres de treball (FCT) en DUAL permet a l’alumne aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

El 1r curs l’alumne inicia la formació en centres de treball en empreses del sector.

El 2n curs l’alumne treballa en una empresa del sector, cobrant a través de beca o amb contracte d’aprenentatge, i combina algunes hores de classe a l’institut.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle formatiu, podràs convalidar algun mòdul i/o unitat formativa, segons la normativa vigent.

Sortides professionals

Aquets estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

De què podràs treballar?

 • Administratiu/iva d’oficina, comercial, financer/a, comptable, de logística, de banca i d’assegurances, de recursos humans, de l’administració pública, d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic/a en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • A altres cicles formatius de grau superior.
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Per a més informació consulta aquest

Taula de convalidacions

Administració i finances (CFPS AGB0) (21-06-2017)