Dependència

Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de Dependència

Titulació: Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència

Durada: 2.000 hores, 1617 lectives i 383 de formació en centres de treball.

Horari lectiu al centre: 1r curs matins i tardes, 2n curs matins i tardes

Perfil professional

Es prepara a l’estudiant per treballar en centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o persones amb malaltia mental, en pisos tutelars, centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat, centres residencials, centres sociosanitaris, serveis d’atenció a domicili, domicilis particulars.

Requisits d’accés

Titulació prèvia necessària
  • Graduat en ESO.
  • Altres cicles de grau mitjà.
  • A partir de 17 anys, prèvia superació d’una prova d’accés a cicles de grau mitjà.
  • 2n de BUP o FPI (plans antics).
  • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Proves d’accés
Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Ensenyament, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet: www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls professionals

MP01. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

MP02. Atenció sanitària.

MP03. Atenció higiènica.

MP05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

MP06. Teleassistència.

MP07. Suport domiciliari.

MP08. Suport en la comunicació.

MP09. Destreses socials.

MP10. Primers auxilis.

MP12. FOL.

MP13. Anglès tècnic.

MP14. Síntesi.

Taula de convalidacions

Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10) (03-07-2017)