Dependència

Grau Mitjà d’atenció a persones en situació de Dependència

Titulació: Atenció a les persones en situació de dependència

Durada mínima: dos cursos acadèmics

Perfil professional

Es prepara a l’estudiant per treballar en centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o persones amb malaltia mental, en pisos tutelars, centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat, centres residencials, centres sociosanitaris, serveis d’atenció a domicili, domicilis particulars.

Horari

Les hores lectives es reparteixen durant el 1r i el 2n curs, a raó de 5 o 6 hores diàries en el centre.
La Formació en Centres de Treball (FCT) consta de 383 hores. L’alumnat que ja ha treballat pot sol·licitar l’exempció parcial o total. La FCT té com a objectiu que l’estudiant pugui aplicar en una situació real de treball els coneixements, les habilitats i actituds que potencienn les competències professionals, complementant amb aquestes pràctiques la formació teòrica rebuda en en centre.

Requisits d’accés

Titulació prèvia necessària
Podeu accedir a cursar el cicle de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència, si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:

  • Graduat en ESO.
  • Altres cicles de grau mitjà.
  • A partir de 17 anys, prèvia superació d’una prova d’accés a cicles de grau mitjà.
  • 2n de BUP o FPI (plans antics).
  • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

 

Proves d’accés
Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Ensenyament, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet:www.gencat.cat/ensenyament.

La preinscripció es sol fer durant la segona quinzena de maig.La matriculació acostuma a ser durant la primera setmana de juliol.

 

Mòduls professionals

 

CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència

Primer curs

MP01. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

MP02. Atenció sanitària.

MP03. Atenció higiènica.

MP05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

MP07. Suport domiciliari.

MP09. Destreses socials.

Segon curs

MP06. Teleassistència.

MP07. Suport domiciliari.

MP08. Suport en la comunicació.

MP10. Primers auxilis.

MP12. FOL.

MP13. Anglès tècnic.

MP14. Síntesi.

Total d’hores del cicle: 2.000 h., repartides en dos cursos acadèmics:

  • Total d’hores lectives: 1.617 h. (inclou les de lliure disposició)
  • Hores del MP15, Formació en centres de treball: 383 h.