Depèndencia en Dual

Atenció a les persones en situació de dependència

Grau Mitjà de Dependència en DUAL

Titulació: Tècnic/a en Atenció a persones en situació de depèndencia

Durada: 2.000 hores (1030 hores lectives i 970 hores de formació en centre de treball). Les hores en modalitat dual a l’empresa tenen beca o contracte remunerat.

Horari lectiu al centre: matins i tardes.

Titulació prèvia necessària

Podeu accedir a cursar un cicle de grau mitjà si esteu en possessió d’alguna de les següents titulacions:

 • Graduat en ESO.
 • Altres cicles de grau mitjà.
 • A partir de 17 anys, prèvia superació d’una prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 • A través del Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • A través del títol de Formació Professional Bàsica.
 • 2n de BUP o FPI (plans antics).
 • Prèvia superació de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

Proves d’accés
Durant el mes de maig, prèvia convocatòria del Departament d’Ensenyament, es realitzen les proves d’accés a cicles de grau mig i de grau superior. Podeu consultar informació detallada sobre aquestes proves a l’adreça d’Internet:www.gencat.cat/ensenyament.

Mòduls

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) regeix el CF d’Atenció a les persones en situació de dependència que impartim en el nostre centre. Aquest cicle formatiu està format per Mòduls Professionals (MP) organitzats en unitats més petites, les quals tenen una coherència didàctica per a l’aprenentatge, són les anomenades Unitats Formatives (UF).

Les unitats formatives són avaluables i tenen una durada variable que generalment no coincideix amb la data del trimestre del curs, i per tant, no hi ha  butlletí de notes trimestral. Les notes es comuniquen verbalment a l’alumne quan hagi finalitzat la unitat formativa. També es poden certificar per escrit si l’alumne ho demana expressament.

La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Els mòduls professionals (MP) que s’estudien a cada curs són els següents:

 • MP01 – Organització de l’atenció a les persones amb situació de dependència
 • MP02 – Atenció sanitàriaa
 • MP03 – Atenció higiènica
 • MP04 – Atenció i suport psicosocial
 • MP05 – Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • MP06 – Teleassistència
 • MP07 – Suport domiciliari
 • MP08 – Suport en la comunicació
 • MP09 – Destreses socials
 • MP10 – Primers auxilis
 • MP11 – Formació i orientació laboral
 • MP12 – Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13 – Anglès tècnic
 • MP14 – Síntesi
 • MP15 – Formació en centres de treball

Formació en centres de treball en format DUAL

La Formació en centres de treball (FCT) en DUAL permet a l’alumne aprendre de les situacions reals de l’empresa i adquirir experiència professional i millorar l’ocupabilitat.

El 1r curs l’alumne inicia la formació en centres de treball en empreses del sector sanitari.

El 2n curs l’alumne treballa en una empresa del sector sanitari, cobrant a través de beca o amb contracte d’aprenentatge, i combina algunes hores de classe a l’institut.

Convalidacions

Si has superat un altre cicle del mateix grau és molt probable que puguis convalidar alguns crèdits, com per exemple: Formació i Orientació LaboralFormació en Centres de Treball… A principi de curs cal estudiar cada cas en particular.

Gestió administrativa (Àmbit sanitari) (CFPM AG12) (21-06-2017)

Sortides professionals

Quina capacitació obtindràs?

Amb aquests estudis s’obté la capacitació per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida.

De què podràs treballar?

 • Governant/a de persones en situació de dependència en institucions
 • Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat
 • Auxiliar d’ajuda a domicili
 • Assistent/a d’atenció domiciliària
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar d’educació especial
 • Assistent/a personal
 • Teleoperador/a de teleassistència

I si vols continuar estudiant, amb el títol obtingut podràs accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés a Grau Superior).