Assessorament i Reconeixement

El servei d’assessorament és un servei que ofereix el centre educatiu a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada. Consisteix en identificar i analitzar de forma detallada les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Aquest informe és requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement és un servei que s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Carta de compromís (Document)

CALENDARI
Fase d’assessorament

  • Sol·licitud al servei d’assessorament: del 12-11-2019 al 21-11-2019
  • Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva: 25-11-2019
  • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 26-11-2019 al 28-11-2019
  • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses i de les Instruccions i calendari de pagament i de l’ inici de les sessions d’assessorament: 04-12-2019
  • Inscripció al servei d’assessorament i presentació de la documentació de pagament: del 10-12-2019 al 20-12-2019
  • Calendari i convocatòria de les persones interessades: 19-12-2019 a les 12:00 h.
CALENDARI
Fase de reconeixement
El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament.
  • Sol·licitud al servei de reconeixement: del 2 al 6 de març del 2020
  • Publicació llista provisional d’admesos: 9 de març del 2020
  • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 10 al 13 de març de 2020.
  • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses: 16 de març de 2020.

OFERTA DE PLACES

L’Institut Vallvera de Salt oferta un total de 35 places pel servei de assessorament i reconeixement de les següents famílies professionals:

FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 10 PLACES 

CFGS Administració i Finances: 5 places
CFGM Gestió Administrativa: 5 places

FAMÍLIA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: 25 PLACES 

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 10 places

CFGS Educació Infantil: 5 places

CFGS Integració Social : 5 places

CFGS Animació Sociocultural i Turística: 5 places

DOCUMENTACIÓ

SERVEI D’ASSESSORAMENT

. Sol.licitud del Servei d’Assessorament: (s’informarà del calendari) (Document)

. Full d’inscripció al Servei d’Assessorament (Document)

. Full de pagament Assessorament (Document)

. Enquesta Assessorament (Document)

SERVEI DE RECONEIXEMENT

. Sol.licitud del Servei de Reconeixement: (Document)

. Full d’inscripció al Servei de Reconeixement (Document)

. Full de pagament Reconeixement (Document)

. Enquesta Reconeixement (Document)