Assessorament i Reconeixement

El servei d’assessorament és un servei que presta el centre educatiu a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada. Consisteix en identificar i analitzar de forma detallada les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Aquest informe és requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement és un servei que s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Carta de compromís (Document)

OFERTA DE PLACES

L’Institut Vallvera de Salt oferta un total de 50 places pel servei de assessorament i reconeixement de les següents famílies professionals:

FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 15 PLACES 

CFGS Administració i Finances: 10 places
CFGM Gestió Administrativa: 5 places

FAMÍLIA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: 35 PLACES 

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 20 places

CFGS Educació Infantil: 5 places

CFGS Integració Social : 5 places

CFGS Animació Sociocultural i Turística: 5 places

DOCUMENTACIÓ

SERVEI D’ASSESSORAMENT

. Sol.licitud del Servei d’Assessorament: Del 13 de novembre del 2017 al 27 d’abril del 2018

. Full d’inscripció al Servei d’Assessorament (Document)

. Full de pagament Assessorament (Document)

. Enquesta Assessorament (Document)

SERVEI DE RECONEIXEMENT

. Sol.licitud del Servei de Reconeixement: Del 14 de maig al 15 de juny del 2018 (Document)

. Full d’inscripció al Servei de Reconeixement (Document)

. Full de pagament Reconeixement (Document)

. Enquesta Reconeixement (Document)