Assessorament i Reconeixement

El servei d’assessorament és un servei que ofereix el centre educatiu a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada. Consisteix en identificar i analitzar de forma detallada les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Aquest informe és requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement és un servei que s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Carta de compromís (Document)

CALENDARI
Fase d’assessorament

  • Sol·licitud al servei d’assessorament: del 20-09-2021 al 15-10-2021
  • Sessió informativa del procés d’assessorament i de reconeixement: 19-10-2021 a les 16h.
  • Inscripció: del 25-10-2021 al 28-10-2021
  • Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva: 2-11-2021
  • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 03-11-2021 al 05-11-2021
  • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses i de les Instruccions i calendari de pagament i  inici de les sessions d’assessorament: 10-11-2021
  • Inscripció al servei d’assessorament i presentació de la documentació de pagament: del 15-11-2021 al 18-11-2021

  Calendari i convocatòria participants: 30 de novembre, a les 16:00 h.

CALENDARI
Fase de reconeixement

El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament.

  • Sol·licitud al servei de reconeixement: del 01-03-2022 al 07-03-2022
  • Publicació llista provisional d’admesos: 11-03-2022
  • Reclamacions a la llista de persones admeses: del 14-03-2022 al 16-03-2022
  • Publicació de la llista definitiva de les persones admeses: 18-03-2022

  Inscripció al servei de reconeixement acadèmic i presentació de la documentació de pagament:  del 21-03-2022 al 23-03-2022

OFERTA DE PLACES

L’Institut Vallvera de Salt oferta un total de 25 places pel servei de assessorament i reconeixement de:

FAMÍLIA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: 25 PLACES 

CFGM Atenció a les persones en situació de dependència: 15 places

CFGS Integració Social : 5 places

CFGS Animació sociocultural i turística: 5 places

DOCUMENTACIÓ

SERVEI D’ASSESSORAMENT

. Sol.licitud del Servei d’Assessorament (Document) i fotocòpia de DNI

. Full d’inscripció al Servei d’Assessorament (Document)

. Full de pagament Assessorament (Document)

. Enquesta Assessorament (Document)

SERVEI DE RECONEIXEMENT

. Sol.licitud del Servei de Reconeixement: (Document)

. Full d’inscripció al Servei de Reconeixement (Document)

. Full de pagament Reconeixement (Document)

. Enquesta Reconeixement (Document)