Beques

Per al vostre coneixement, us informem que el passat 27 de juliol es va publicar l’extracte de la Resolució de 23 de juliol de 2019, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol·licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.esapartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària.

Durant el curs escolar 2019-2020, el/la director/a ha de notificar als Serveis Territorials els alumnes que no destinin la beca a la finalitat per la qual es concedeix. Aquests supòsits són els establerts a l’article 20 de la convocatòria:

a)      Haver causat baixa en el centre sense causa justificada, abans de finalitzar el curs 2019-2020.

b)      No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives, excepte dispensa d’escolarització.

c)      No haver abonat els serveis prestats pels quals es va concedir l’esmentat ajut.

I,  en el cas de les ajudes per reeducació pedagògica, reeducació de llenguatge i/o ajudes per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l’òrgan de selecció podrà requerir a l’interessat la presentació de justificants de pagament del servei rebut.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

  DNI/NIE del sol·licitant

  DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2018. El passaport no és un document vàlid.

 Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).

  En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca. 

  En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

  Si l’alumne/a disposa del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat, cal adjuntar-lo.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

–       El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 26 de setembre de 2019 (inclòs).