Acredita’t 2019-2020


Llistats definitius a la fase d’Avaluació

Acció social

Neteja

Dependència i Teleassistència

Com acceptar una invitació per unir-se a una videoconferència

CALENDARI
Fase d’AVALUACIÓ

  • del 25 al 29 de maig: Inscripció i pagament pel procés d’avaluació.
  • 2 de juny, llistat provisional.
  • del 3 de juny al 5 de juny, reclamacions.
  • 15 de juny, llistat definitiu.
  • del 16 de juny al 30 de juny, període d’Avaluació.
  • al Juliol resultats, reclamacions i lliurament de documentació.

Informació i orientació general sobre el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals

Sessió informativa Abril 2020

Dossier de trajectòria professional i formativa

Guia de l’aspirant


NOVA ORDRE DE QUALIFICACIÓ I HABILITACIÓ PROFESSIONAL

Amb l’objectiu d’avançar en l’acreditació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i garantir la qualitat en l’ocupació i en la prestació de serveis a les persones usuàries, s’ha publicat l’Ordre TSF/2016/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula novament la qualificació i l’habilitació professional d’aquest col·lectiu.

Els perfils professionals que comprèn són els següents:

–          Auxiliar de gerontologia

–          Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat

–          Assistent/a d’atenció domiciliària

–          Treballador/a familiar

–          Assistent/a personal

En l’Ordre publicada s’estableixen dues qüestions importants:

1.       Els títols i certificats vàlids per poder treballar.

2.       Els 2 procediments d’habilitació que les persones que tenen experiència laboral amb data anterior al 31 de desembre de 2017 poden seguir en cas de no tenir cap dels títols o certificats anteriors.

a.       Habilitació excepcional: persones que puguin acreditar experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017 i acompleixin els requisits següents: experiència d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys en l’ocupació corresponent o hagin treballat i tinguin un mínim de 300h de formació del sector també en els darrers 12 anys.

b.       Habilitació provisional: persones que puguin acreditar experiència laboral però no disposin dels requisits establerts per l’habilitació excepcional. Cal el compromís de participació en processos d’avaluació i acreditació de competències professionals o realitzar formació vinculada abans del 31 de desembre de 2022. El compromís es materialitzarà en una declaració responsable.

El procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada i el termini per presentar sol·licituds és del 13 de desembre de 2019 al 12 de desembre de 2020.

Les persones interessades poden consultar la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on s’ofereix informació detallada.

La gestió de l’habilitació professional la portaran a terme les Oficines de Gestió Empresarial.

Requisits de participació:

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 28 de febrer de 2019, els requisits següents:

 
     1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
          – certificat de registre de ciutadania comunitària,
          – targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
          – autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
          – sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de   30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.


      2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3.


      3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 2019) tenir:
                       

Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació.

Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació.

Podeu trobar més informació a la pàgina web: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Coordinació Acredita’t INS Vallvera

acreditat@iesvallvera.cat